Get Programmieren in C: Eine mathematikorientierte Einfuhrung PDF

By Ralf Kirsch

Die Autoren ber?cksichtigen in ihren Grundlagen zur Programmierung insbesondere mathematische Aufgabenstellungen und charakteristische Aspekte der Softwareentwicklung. Anhand einfach nachzuvollziehender Beispiele behandeln sie neben C auch Programmiertechniken, die v.a. in der Numerik ben?tigt werden. Viele Beispiele, ?bungen sowie Kontrollfragen mit L?sungen, empfehlen das Buch zum Selbststudium. Mit L?sungshinweisen im Buch und auf einer site. F?r Mathematiker, Naturwissenschaftler, Ingenieure, aber auch Teilnehmer wirtschaftswissenschaftlicher Studieng?nge, die sich mit der rechnergest?tzten Bearbeitung mathematischer Probleme befassen.

Show description

Read Online or Download Programmieren in C: Eine mathematikorientierte Einfuhrung PDF

Best mathematics books

Read e-book online Finite Mathematics (7th Edition) PDF

Get the history you would like for destiny classes and observe the usefulness of mathematical recommendations in examining and fixing issues of FINITE arithmetic, seventh version. the writer in actual fact explains thoughts, and the computations show adequate aspect to permit you to follow-and learn-steps within the problem-solving strategy.

Download PDF by Wen-tsün Wu: Rational Homotopy Type

This accomplished monograph offers a self-contained therapy of the idea of I*-measure, or Sullivan's rational homotopy idea, from a confident standpoint. It facilities at the thought of calculability that is a result of writer himself, as are the measure-theoretical and optimistic issues of view in rational homotopy.

Read e-book online Geometric Group Theory: Geneva and Barcelona Conferences PDF

This quantity assembles learn papers in geometric and combinatorial staff idea. This vast region should be outlined because the learn of these teams which are outlined via their motion on a combinatorial or geometric item, within the spirit of Klein s programme. The contributions diversity over a large spectrum: restrict teams, teams linked to equations, with mobile automata, their constitution as metric gadgets, their decomposition, and so on.

Additional info for Programmieren in C: Eine mathematikorientierte Einfuhrung

Sample text

2 × Ö ×Ø ÑÑØ Ù Ò Ù Ø¸ Ñ Ø Ö Ö Ø Ñ Ø × ÇÔ Ö Ø Ó¹ ÖØ Û Ö Òº Ï Ò Ò × ÖÛ Òظ ÒÒ Ò Ü Ø Ð Ø Ò Ò Ò G ÙÖ ËÙÑÑ Ò¸ ÈÖÓ Ù Ø ÙÒ Ù ÉÙÓØ ÒØ Ò ÚÓÒ ÒÓÖÑ Ð × ÖØ Ò Ð ØÔÙÒ ØÞ ¹ Ð Ò Ù Ö Ð ÚÓÒ G Ð Òº × Ð Ñ ×× Ò × Ö Ø Ñ Ø × Ò ÇÔ Ö Ø ÓÒ Ò ÙÖ ÒØ×ÔÖ Ò Ð ØÔÙÒ ØÓÔ Ö Ø ÓÒ Ò ⊕¸ ⊙ ÙÒ ⊘ Ö× ØÞØ Û Ö Ò¸ ÓÐ Ò Ò Å Ò Ñ Ð Ò ÙÒ Ò Ö ÐÐ Ò Ö ÐÐ x, y ∈ G ÐØ x⊕y, x⊙y ÙÒ x ⊘ y ∈ G . ´½º¾ µ ×Ð ØÒ ¸ ÍÑ× ØÞÙÒ × Ö ÓÖ ÖÙÒ Ò Ñ Ø Ö ÊÙÒ ÙÒ ×ÚÓÖ× Ö Ø ÓÐ Ò Ò ÞÙ Ú Ö Ò Ô Ò ÙÒ Ö x, y ∈ R ÞÙ ÓÖ ÖÒ¸ ×× Ò Å Ð Ø Ð Ø Ò ÐØ Ò ¾¾ ½ ÎÓÖ Ö ØÙÒ Ò rd(x) ⊕ rd(y) = rd(x + y) , ´½º¾ µ rd(x) ⊙ rd(y) = rd(x y) , rd(x) ⊘ rd(y) = rd(x/y) .

FP ´½º¾ µ Ö× ØÞغ ÊÙÒ ÙÒ Ù Ò ×Ø Ð Ò Ð ØÔÙÒ ØÞ Ð Ð ××Ø × Ö × Ò Ö×Ý×Ø Ñ Ö Ø Ò Ö Ð × Ö Ò Ä Ø x Ò Ù Ò Ö Å ØØ ÞÛ × Ò ÞÛ Ò ÖØ Ò Ð ØÔÙÒ ØÞ Ð Ò¸ ×Ó Ð ÖØ ´½º¾ µ Ò Ö Ò Ð Ò¸ fP = 0 Ðغ Ï Ò B = 2 ÙÒ Ö Î ÖÐ Ò ÖÙÒ × ÖÓ Ò Ò Ö ÒØ Ð× ÙÑ Ò ËØ ÐÐ Ð Ø Ø × Ù× Ö ÊÙÒ ÙÒ × Ð Ö × ØÞÙÒ ´½º¾ µ ÍÒ Ð ÙÒ |x − rd(x)| ≤ 2−(P +1) ´½º¿¼µ x = (s, f, E)2 ºÏÖ 1 ØÖ Ø Ò ÞÛ ÖÞÙÒ Ö Ò ÖÝ Ð Ø ´ |x| Ò ÖÞ ×Ô Ð Öµº Ö ×× Ð Ò ÓÖÑ Ø ¾ ½ ÎÓÖ Ö ØÙÒ Ò ×Ô Ð ½º½ ´ËØ Ò Ö ¹ Ð ØÔÙÒ ØÞ Ð Òµº ÍÑ Ð ØÔÙÒ ØÓÔ Ö Ø ÓÒ Ò × Ò ÐÐ Ù× Ö Ò ÞÙ ÒÒ Ò¸ Ú ÖÛ Ò Ò Ñ ×Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò ×Ô Þ ÐÐ Ò À Ö Û Ö Ù×Ø Ò¸ ×Ó Ò ÒÒØ ÈÍ ´ Ó Ø Ò ÔÓ ÒØ ÙÒ Øµº ÍÑ Ö ÙÒ¹ Ø Ö× Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ö Ø ØÙÖ Ò Ò Û Ø Ò ÌÖ Ò×Ô Ö ÒÞ Ò Ò Ö Ò Ø Ò Ê ×ÙÐØ Ø Ò ÞÙ Û ÖÐ ×Ø Ò ÙÒ Ò Ò ØÐ Ë Ò ØØ×Ø ÐÐ ÞÙ Ò ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö×ÔÖ Ò ÞÙ × Ò¸ Ò ÖØ Ö ÁÒ Ù×ØÖ ×Ø Ò Ö Á ¹½ Ùº º Ò ÓÐ Ò Ò ÌÝÔ Ò ÚÓÒ Ð ØÔÙÒ ØÞ Ð Ò Ò Ò Ù Ø ´× Ò Ð ÔÖ × ÓÒµ Ö × Ò ÌÝÔ ÚÓÒ Ð ØÔÙÒ ØÞ ¹ Ð Ò ØÖ Ø ØÐ Ò ¿¾ غ Ò Ø ÒØ ÐØ × ÎÓÖÞ Ò¸ Ø × Ò Ö Ò ÜÔÓÒ ÒØ Ò Ö × ÖÚ ÖØ ÙÒ Ú Ö Ð Ò Ò ¾¿ Ø Ö Å ÒØ ×× º ×Ø Emin = −126 , Emax = 127 , ÛÓ Ö ÜÔÓÒ ÒØ Ò Ø Ñ Ø À Ð Ò × ÎÓÖÞ Ò Ø× Ö ×Ø ÐÐØ Û Ö ¸ ×ÓÒ ÖÒ ÙÖ Î Ö× ÙÒ ÙÑ Ò Ò ÓÒ×Ø ÒØ Ò Ï ÖØ b ´ ×µ Eb = E + b .

X1 x2 . . x1 . . x . . x −(P −1) ) 0 1 P −1 + B × ÊÙÒ ÙÒ ×ÚÓÖ× Ö Ø Ê Ò Ö Ö Ø ¸ ÐÐ× × ØÞØ Ó Ò× ØÐ Ñ Ø B 2 B xP ≥ 2 Ò× ¾½ . ´½º¾ µ ظ Ö ÐÐ y ∈ G , |x − rd(x)| ≤ |x − y| º º ÊÙÒ ÙÒ ÚÓÒ x ×Ø Ò ÒÓÖÑ Ð × ÖØ Ð ØÔÙÒ ØÞ Ð¸ x Ñ Ò ×Ø Ò Ð Ø ´ÖÓÙÒ ØÓ Ò Ö ×صº ÐÐÙÒØ Ö× ÙÒ × Ø Ò ÙØ ¹ Ð ØÔÙÒ ØÞ Ð Ò Ð Øº Ï Ö Ø¸ Û ÒÒ x Ò Ù Ò Ö Å ØØ ÞÛ × Ò ÞÛ × ØÞ Ò Ö Ò ÅÓÑ ÒØ ÒÓ ÚÓÖ Ù׸ ×× E ÞÛ × Ò Emin ÙÒ Emax Ð Ø ÙÒ Ò Û Ø Ö ÙÒØ Ò Ù Ò Ö Ò ÐÐ Òº Æ Ò ´½º¾ µ Ø × ÒÓ ×Ó Ò ÒÒØ Ò Ö Ø Ø Ò ÊÙÒ ÙÒ ×ÚÓÖ× Ö ¹ Ø Ò Û Ù ¹ ÞÛº ÖÙÒ Ò ´ÖÓÙÒ ØÓ ´Ñ ÒÙ×µ Ò Ò Øݵ ×ÓÛ × × Ò ¹ Ò¸ Ñ ÐÐ ÖÒ Ö P ¹Ø Ò ËØ ÐÐ Ú ÖÛÓÖ Ò Û Ö Ò¸ º º Ñ Ò Û ÐØ Ð× ÊÙÒ ÙÒ Ò ×Ø Ð Ò Ð ØÔÙÒ ØÞ Ð Ñ Ø Ð Ò Ö Ñ ØÖ ´ÖÓÙÒ ØÓ Þ ÖÓµº Ö ×ÓÐÙØ ÐÖ Ö ÊÙÒ ÙÒ Ò Ø Ó Ò× ØÐ ÚÓÑ ÜÔÓÒ ÒØ Ò E ÙÒ ×Ø Ö Ò Ø ×ÓÒ Ö× Ù×× Ö Ø ¸ ×Ó ×× Ñ Ò Ò Ö Ð Ø Ú Ò ÊÙÒ ÙÒ × Ð Ö ØÖ Ø Øº Î ÖÛ Ò ÙÒ Ö ÊÙÒ ÙÒ ×ÚÓÖ× Ö Ø ´½º¾ µ ÐØ Ö x ∈ R \ {0} Ñ Ø B Emin ≤ |x| < B Emax +1 ÍÒ Ð ÙÒ 1 |x − rd(x)| ≤ B −(P −1) .

Download PDF sample

Rated 5.00 of 5 – based on 45 votes